ონლაინ განვადება

გთავაზობთ შეიძინოთ ჩვენი მაღაზიის პროდუქცია სახლიდან/ოფისიდან გაუსვლელად ონლაინ განვადებით!

  • ვითიბი ბანკი

    იხილეთ ვითიბი ბანკის ონლაინ განვადების ვიდეო ინსტრუქცია:


ვითიბი ბანკის პირობები:

მინიმალური თანხა: 150 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 3000 ლარი
ვალუტა: ლარი
განვადების ვადა: 1-დან 24 თვემდე

ასაკი: 20 წლიდან 65 წლამდე
შემოსავალი: ნებიმიერი სახის შემოსავალი. დამადასტურებელი საბუთები არ მოითხოვება.
მოითხოვება შემდეგი დოკუმენტი: პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
ერთ განაცხადში ნივთების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ ცალს.
  • ლიბერთი ბანკი

მინიმალური თანხა: 80 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 5000 ლარი
ვალუტა: ლარი
განვადების ვადა: 3-დან 24 თვემდე

ასაკი: 20 წლიდან 70 წლამდე

ფინანსური მონაცემები
განვადება გაიცემა ფიზიკურ პირზე, რომელსაც აქვს ყოველთვიური შემოსავალი ხელფასის, იჯარის, სახელმწიფო პენსიის, სოციალური დახმარების, სასოფლო–სამეურნეო ან/და სამეწარმეო (ინდივიდუალური მეწარმე) საქმიანობიდან ამონაგების სახით;

მსესხებელს შემოსავალი შეიძლება ერიცხებოდეს საბანკო ანგარიშზე ან ნაღდი ფულის სახით;

იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებლის მიერ მოთხოვნილი განვადება თავისი მოცულობით არ აღემატება 1,500 ლარს, დასაშვებია მსესხებლის ფულადი გზავნილებიდან შემოსავლის გათვალისწინებაც. ამასთან აღნიშნული შემოსავალი გაითვალისწინება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის ერიცხება პირადად მსესხებელს, საშუალოდ 45 დღეში ერთხელ მაინც, ლიბერთი ბანკის გავლით და მინიმუმ ბოლო 5 თვის განმავლობაში;

მსესხებლის ყოველთვიური ჯამური შემოსავალი ბანკისათვის მისაღები წყაროებიდან არ უნდა იყოს:
45 ლარზე ნაკლები (ხელზე) - პენსიონერის ან/და სახელმწიფო სოციალური დახმარების მიმღები ფიზიკური პირის შემთხვევაში;

200 ლარზე ნაკლები (ხელზე) - დანარჩენი კლიენტების შემთხვევაში


დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

(+995 32) 2 47 00 77
info@bim.ge