BIMCUBE-white

ციფრული რევოლუცია სამშენებლო ინდუსტრიაში

BIM³ წარმოადგენს ქართულ აიმ (არქიტექტურა/ინჟინერია/მშენებლობა) ინდუსტრიაში პირველ სამშენებლო კომპანიას, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს შენობა-ნაგებობების პროექტირებასა და მშენებლობას BIM ტექნოლოგიის გამოყენებით.